Thực trạng hoạt động dạy học theo hướng trải nghiệm ở các trường tiểu học thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Đinh Thị Hồng Vân
  • Phạm Thị Hạnh
Từ khóa: Từ khoá: Dạy học theo hướng trải nghiệm, đổi mới giáo dục, tỉnh Quảng Bình, trường tiểu học.

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động dạy học theo hướng trải nghiệm ở các trường tiểu học thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khách thể nghiên cứu là  194 cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) tiểu học. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn CBQL, GV đã nhận thức đúng đắn về vai trò của hoạt động dạy học trải nghiệm. Các trường đã triển khai dạy học trải nghiệm ở các môn học. Các phương thức trải nghiệm khá đa dạng. Tuy nhiên, một bộ phận CBQL, GV vẫn chưa đánh giá cao dạy học theo hướng trải nghiệm. Một số phương thức đặc trưng cho trải nghiệm vẫn chưa được tiến hành nhiều. Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, kiểm tra, đánh giá, phối hợp với các lực lượng xã hội của GV còn ở mức khá, cần cải thiện. Các điều kiện hỗ trợ về cơ bản đảm bảo, song kinh phí vẫn còn hạn chế. Dựa trên thực trạng này, bài báo đã đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học theo hướng trải nghiệm.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết