Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • Nguyễn Thanh Hùng
  • Nguyễn Vân Phi
Từ khóa: Từ khóa: Tổ chuyên môn, tiểu học, Khánh Hòa, cán bộ quản lí, giáo viên.

Tóm tắt

Tóm tắt: Bài báo này đánh giá thực trạng hoạt động tổ chuyên môn (TCM) ở các trường tiểu học (TH) tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 56 cán bộ quản lí (CBQL) và 150 giáo viên (GV) ở 6 trường TH đã tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy phần lớn CBQL và GV đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tổ chuyên môn ở TH; công tác này đã được chú trọng với nhiều nội dung với các hình thức khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn không ít CBQL và GV chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của TCM. Một số nội dung và hình thức quan trọng chưa được chú trọng nhiều trong hoạt động TCM. Dựa trên kết quả điều tra, tác giả đã đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TCM ở các trường TH.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết