Thực trạng hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở các trường tiểu học huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  • Lê Thị Anh Đào
Từ khóa: Từ khóa: Hoạt động dạy học, môn Tự nhiên và xã hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tóm tắt

Tóm tắt: Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Chương trình đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và đánh giá kết quả học tập các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội (TN&XH) ở cấp tiểu học nói riêng. Nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn TN&XH, chúng tôi đã nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học môn TN&XH ở các trường tiểu học huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vẫn còn những mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức chưa được thực hiện thường xuyên và chưa đạt hiệu quả cao.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết