Thực trạng quản lý công tác xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường mầm non huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

  • Đậu Minh Long
  • Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Từ khóa: Từ khóa: Giáo dục, xây dựng văn hóa nhà trường, trường mầm non, quản lý, cán bộ quản lý, giáo viên.

Tóm tắt

Tóm tắt: Xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường mầm non là một mục tiêu trong chiến lược phát triển giáo dục của giáo dục và đào tạo của cả nước nói chung và của giáo dục huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, để có căn cứ nâng cao chất lượng quản lý công tác xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường mầm non, cần có những khảo sát đánh giá thực trạng quản lý công tác này trong giai đoạn hiện nay, một cách xác đáng. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu với phương pháp khảo sát qua phiếu hỏi, để đánh giá thực trạng quản lý công tác xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường mầm non ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lý công tác xây dựng văn hóa nhà trường trên địa bàn nghiên cứu.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết