Quay trở lại chi tiết bài viết El Niño 2015/2016 và tác động đối với Việt Nam Tải xuống tải PDF