ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DO BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI CHO KHU VỰC NAM TRUNG BỘ

  • Trần Văn Hưng
  • Phùng Thị Vui
  • Trần Thị Thanh Hiền
Từ khóa: Bão, ATNĐ rủi ro thiên tai, Nam Trung Bộ.

Tóm tắt

Những năm vừa qua, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo, cảnh báo. Trong đó, với sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có cường độ và quỹ đạo càng phức tạp có xu hướng dịch xuống phía Nam. Quản lý rủi ro thiên tai cần đánh giá mức độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ để đưa ra những biện pháp ngăn ngừa, phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai gây ra. Bài báo này đưa ra kết quả đánh giá rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ chi tiết đến cấp huyện cho các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ. Với hướng tiếp cận, rủi ro được cấu thành từ ba thành phần: hiểm họa, mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Trong đó hiểm họa là thành phần phụ thuộc đặc điểm vật lý của bão, ATNĐ (gió, mưa, nước dâng, sóng), kết hợp mức độ phơi bày là đặc điểm dân cư, đặc điểm kinh tế - xã hội, tính dễ bị tổn thương bao gồm độ nhạy và khả năng thích ứng bao gồm công tác chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống ứng phó khẩn cấp, sức mạnh của các hệ thống hỗ trợ xã hội và nguồn lực kinh tế. Theo hướng tiếp cận này với những kết quả chính đạt được là bộ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ chi tiết đến cấp huyện cho khu vực Nam Trung Bộ, sẽ giúp các đơn vị dự báo trong khu vực thực hiện dự báo và cảnh báo rủi ro thiên tai; là cơ sở giúp các cấp chính quyền trong quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch phòng thiên tai ở địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-21