Quay trở lại chi tiết bài viết Efficiency deterioration of CANDU NPPs due to changes in condenser coolant characteristics Tải xuống tải PDF