Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính toàn diện của khách hàng cá nhân qua tần suất sử dụng dịch vụ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang

  • Cẩm Nhung Vũ
  • Phước Vẹn Lưu
Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng thương mại; khách hàng cá nhân; tài chính toàn diện; tần suất sử dụng

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh
hưởng đến tiếp cận tài chính toàn diện của khách hàng cá nhân qua tần suất sử dụng dịch
vụ của ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang. Nghiên cứu được thực hiện bằng
cách khảo sát các khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ của ngân hàng trên địa bàn tỉnh
An Giang. Kết quả có 169 phiếu khảo sát đạt yêu cầu, được mã hóa và xử lý bằng phần
mềm SPSS 20.0. Phương trình hồi quy được xây dựng là phù hợp, có 3 biến độc lập tác
động tích cực đến tần suất sử dụng dịch vụ ngân hàng như sau: mục đích mở tài khoản ngân
hàng, sự thuận tiện và khả năng tiếp cận chi nhánh ngân hàng. Trên cơ sở kết quả tìm được
nhóm tác giả cũng đưa ra kết luận và kiến nghị giúp các tổ chức tài chính phát triển sản
phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính toàn diện của khách hàng cá
nhân qua dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam để từ đó người dân có thể tiếp cận
sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính hữu ích với chi phí hợp lý đáp ứng nhu cầu của
họ, góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30