Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  • Trần Đăng Nguyễn
  • Thị Hải Đường Lê
Từ khóa: Khởi sự kinh doanh; thanh niên; ý định kinh doanh

Tóm tắt

Nghiên cứu đã thực hiện về “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh
của thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau” nhằm đánh giá thực trạng doanh
nghiệp và khởi sự kinh doanh của thanh niên giai đoạn 2019-2021 và tìm ra những giải pháp
để thúc đẩy ý định khởi sự kinh doanh của thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh cà
Mau. Nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng về khởi sự kinh doanh của thanh niên giai
đoạn 2019-2021, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của thanh niên,
bao gồm: (1) Chuẩn mực chủ quan; (2) Nhận thức kiểm soát hành vi; (3) Chính sách của chính
phủ; (4) Nguồn vốn sản xuất. Trên cơ sở đó đã đề ra các giải pháp sau: (1) Nhóm giải pháp đối
với bản thân thanh niên: Về chuẩn mực chủ quan; Về nhận thức kiểm soát hành vi; Về nguồn
vốn sản xuất. (2) Đề xuất, kiến nghị đối với chính phủ và chính quyền địa phương: Đối với
chính sách của Chính phủ; Đối với chính quyền địa phương. Các giải pháp này nhằm thúc đẩy
ý định khởi sự kinh doanh của thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau trong
thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30