Giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

  • Văn Khoa Lê
  • Quyết Thắng Nguyễn
Từ khóa: Chính sách; Cà Mau; hộ nghèo; huyện Ngọc Hiển, thu nhập

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng nghèo và phân tích tác động
của các chính sách nhà nước đến thu nhập của hộ nghèo ở huyện Ngọc Hiển từ đó, đề ra một
số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện Ngọc Hiển. Sử dụng bộ số
liệu thứ cấp về kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo các năm 2019, 2020 và 2021 trên
địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Bên
cạnh đó, còn sử dụng số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách sử dụng dàn bải được soạn sẵn để
thu thập ý kiến của 75 hộ nghèo ở các xã thuộc địa vàn nghiên cứu là 05 xã gồm: Tân Ân, Tân
Ân Tây, Đất Mũi, Tam Giang Tây, Viên An. Phương pháp phân tích số liệu được sử dụng trong
nghiên cứu này là phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối; thống kê mô tả. Tác giả đề xuất
hàm ý chính sách nhằm nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
gồm: (i) Triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách; (ii) Nhân rộng các mô hình
giảm nghèo; (iii) Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo; (iv) Công tác giải quyết việc
làm cần đáp ứng lĩnh vực xã hội có nhu cầu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30