Quản lý Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  • Văn Lĩnh Đinh
  • Việt Hiếu Cao
Từ khóa: Giải quyết việc làm; quản lý nhà nước; việc làm thanh niên

Tóm tắt

Nghiên cứu đã thực hiện về “Quản lý Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên
trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau”, kết quả đã đánh giá về thực trạng quản lý nhà
nước về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà
Mau. Nghiên cứu đã tổng hợp điều tra và đánh giá của thanh niên về sự phù hợp của công việc
với trình độ chuyên môn; Mong muốn về việc làm của thanh niên; Yếu tố ảnh hưởng đến quyết
định lựa chọn việc làm; Nguyên nhân thất nghiệp của thanh niên; Nguyện vọng tham gia đào
tạo, học nghề của thanh niên ở địa phương, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nhằm làm cơ
sở để đề xuất 4 nhóm giải pháp như sau: (1) Tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho thanh
niên trên địa bàn thành phố Cà Mau. (2) Nâng cao chất lượng việc làm, giải quyết việc làm cho
thanh niên. (3) Phát triển thị trường lao động cho thanh niên. (4) Tăng cường quản lý công tác
xuất khẩu lao động cho thanh niên. Kết quả nguyên cứu là nguồn tài liệu tham khảo cho cơ
quan quản lý nhà nước về lao động và giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30