Thực trạng và giải pháp phát triển ngành gốm ở Bình Dương đến năm 2030

  • Trần Quang Hưng Phạm
  • Thị Thùy Trang Trần
Từ khóa: Artisans; assess; ceramic industry; potential; solution

Tóm tắt

Đến với ngành gốm ở Bình Dương, ta sẽ từng bước chứng kiến được bàn tay tài
hoa của những nghệ nhân với nhiều sản phẩm gốm tinh xảo vô cùng giá trị. Tuy nhiên,
ngành gốm ở Bình Dương vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của nó vì những
lý do khác nhau. Bài viết sẽ tập trung sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, theo đó
nhóm tác giả phân tích tài liệu và các số liệu thống kê để đánh giá thực trạng hoạt động
ngành gốm trên địa bàn tỉnh Bình Dương các năm gần đây, qua đó nêu lên những hạn chế
và lý giải nguyên nhân của khó khăn còn tồn tại. Sau cùng, nhóm tác giả đề xuất các giải
pháp phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và
cải tiến khoa học kỹ thuật tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã phong phú nhiều
chủng loại nhằm giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ
hội việc làm và tăng nguồn lợi thu nhập cho người dân địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30