Nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Bình Dương

  • Thụy Thùy Diệu Nguyễn
Từ khóa: Đại học Bình Dương; đề xuất; giải pháp; người sử dụng; phục vụ; thư viện

Tóm tắt

Tổ chức phục vụ người sử dụng là một trong những hoạt động trọng tâm của thư
viện nhằm thúc đẩy, phát triển và thỏa mãn nhu cầu, hứng thú đọc của người sử dụng đồng
thời còn là thước đo hiệu quả hoạt động của một thư viện. Trong nhiều năm qua, Trung
tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Bình Dương đã không ngừng đổi mới, sáng tạo
trong công tác phục vụ người sử dụng, tuy nhiên kết quả đạt được chưa thật sự khả quan
như mong muốn. Bài viết tìm hiểu thực trạng hoạt động phục vụ người sử dụng tại Trung
tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Bình Dương, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể
nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng
và chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Bình Dương trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30