Xây dựng hệ giá trị của đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay

  • Như Hiến Đỗ
  • Thị Mái Nguyễn
  • Văn Thuyên Nguyễn
Từ khóa: Đội ngũ trí thức; giá trị; hệ giá trị; phẩm chất; xây dựng

Tóm tắt

Chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đòi
hỏi phải có sự tham gia của tất cả các chủ thể, các tầng lớp trong xã hội nhưng trong đó đội
ngũ trí thức có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hệ giá
trị con người và hệ giá trị Việt Nam là một trong những nội dung cốt lõi nhất của xây dựng
phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Các hệ giá trị đó
đều trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các sản phẩm có giá trị và có thể tham gia vào chuỗi giá
trị toàn cầu. Để phát huy hơn nữa sức mạnh và tiềm lực của đội ngũ trí thức, xây dựng một
hệ giá trị là tiêu chuẩn và động lực để trí thức phấn đấu, hoàn thiện năng lực, phẩm chất
đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. Theo chúng tôi, những phẩm chất quan trọng và
cốt lõi mà người trí thức cần có là sáng tạo, trung thực, độc lập trong hoạt động thực tiễn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-30