Quay trở lại chi tiết bài viết HIỆU QUẢ CHUYỂN HÓA THÀNH PHẦN HỮU CƠ TRONG HỆ YẾM KHÍ MÀNG VI SINH CHUYỂN ĐỘNG (MBBR) Tải xuống tải PDF