XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ KIT TRIPLEX-PCR PHÂN BIỆT BA LOÀI SÁN DÂY (TAENIA ASIATICA; T. SAGINATA VÀ T. SOLIUM) TẠI VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Khuê
  • Hoàng Thị Minh Châu
  • Lê Thanh Hòa
  • Nguyễn Văn Đề
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03