PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ HOÀN CHỈNH cDNA MÃ HÓA HEMOCYANIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON)

  • Hoàng Thị Thu Yến
  • Nông Văn Hải
  • Phạm Anh Tuấn
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03