BIỂU HIỆN, TINH CHẾ KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG TÁI TỔ HỢP KHÁNG H5 VÀ ỨNG DỤNG CHO PHÁT HIỆN NHANH VIRUS H5N1

  • Hoàng Hà
  • Phan Trọng Hoàng
  • Lê Văn Sơn
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03