PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN (PHYA) MÃ HÓA PHYTASE THÀNH THỤC TỪ MỘT SỐ CHỦNG ASPERGILLUS NIGER

  • Ngô Thanh Xuân
  • Mai Thị Hằng
  • Vũ Nguyên Thành
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-03