NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) Ở TÔM NUÔI

  • Hoàng Thế Yên
  • Nguyễn Thị Nga
  • Nguyễn Thị Hằng
  • Hà Thị Thu
  • Nguyễn Giang An
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-04