PHÂN LOẠI, KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP LACCASE VÀ PHÂN HỦY PAH CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES sp. XKBH13 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN THUỘC SÂN BAY QUÂN SỰ CŨ BIÊN HÒA

  • Đàm Thúy Hằng
  • Nguyễn Kim Giang
  • Đặng Thị Cẩm Hà
  • Đào Thị Ngọc Ánh
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-04