ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TẠO BIOGAS VÀ QUẦN THỂ METHANOGEN TRONG BỂ LÊN MEN KỴ KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN THẢI VÀ RÁC HỮU CƠ

  • Thái Mạnh Hùng
  • Tạ Mạnh Hiếu
  • Đinh Thúy Hằng
  • Phạm Văn Ánh

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2014-09-04