MÔ HÌNH SÁNG TẠO CỦA TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIÊP VIỆT NAM

  • Phạm Thành Nghị

Abstract

Trên cơ sở phân tích các mô hình sáng tạo của tổ chức đã được các học giả nước ngoài xây dựng và những phát hiện trong nghiên cứu thực tiễn tại các doanh nghiệp Việt Nam, tác giả bài viết đã làm rõ mối quan hệ nội tại giữa các thành tố cấu thành tính sáng tạo của tổ chức và đề xuất mô hình sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp nước ta dựa trên sự tương tác giữa các yếu tố, trong đó tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp được xem là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố văn hóa tổ chức, các nguồn lực trong đó có nguồn nhân lực sáng tạo và thực tiễn lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp mà ở đó các chức năng lãnh đạo đóng vai trò quan trọng nhất

Tác giả

Phạm Thành Nghị
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles