NHU CẦU ÁP DỤNG THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA CỦA NÔNG DÂN

  • Nguyễn Hữu Thụ

Abstract

Nhu cầu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp của nông dân là mong muốn, đòi hỏi của họ sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và trở thành hàng hóa có sức cạnh tranh đạt được lợi nhuận cao. Nhu cầu này được thể hiện qua nhận thức, niềm tin, hành động và đối tượng hướng tới của nông dân và chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Nghiên cứu nhu cầu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp sẽ giúp các nhà quản lý, chính quyền địa phương đưa ra được các chính sách phù hợp thúc đẩy nhu cầu trên của nông dân

Tác giả

Nguyễn Hữu Thụ
điểm /   đánh giá
Published
2015-12-11
Section
Articles