Quay trở lại chi tiết bài viết CHẨN ĐOÁN COVID-19 QUA X-QUANG LỒNG NGỰC BẰNG MÔ HÌNH HỌC SÂU Tải xuống tải PDF