HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT, THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VÀ CẤP PHÉP ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG VACCINE COVID-19 TẠI VIỆT NAM

  • Trần Linh Huân, Nguyễn Phước Thạnh
Từ khóa: Sản xuất, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép đăng ký

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích các quy định pháp luật về các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm lâm sàng và cấp phép đăng ký, sử dụng vaccine COVID-19 tại Việt Nam trong trường hợp cấp bách, làm rõ thực trạng về việc thực hiện các quy định pháp luật cũng như đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện về vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-15
Chuyên mục
Bài viết