TIÊN LƯỢNG MỨC ĐỘ TRẦM TRỌNG CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19 BẰNG CHỈ SỐ CD24-CSF1R

  • Nguyễn Tấn Thanh Giang, Lê Tâm Vy, Nguyễn Thành Đạt, Trương Ngọc Minh, Ngô Thanh Vân, Nguyễn Minh Nam
Từ khóa: SARS-CoV-2, COVID-19, dấu ấn sinh học, chỉ số CD24-CSF1R, miễn dịch

Tóm tắt

Bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) do coronavirus 2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng và đang là đại dịch toàn cầu. Hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng; tuy nhiên, những bệnh nhân nặng vẫn phải đối mặt với nguy cơ tổn thương tạng, thậm chí tử vong. Do tiến triển nặng bất thường và các biến chứng hô hấp không dự đoán trước, hệ thống chăm sóc sức khỏe trở nên quá tải. Do đó, nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm chỉ thị dự đoán mức độ nghiêm trọng của COVID-19. Dữ liệu lâm sàng và biểu hiện gen của 126 bệnh nhân được lấy từ Gene Expression Omnibus database. Dữ liệu thô được xử lý bằng phương pháp Transcripts Per Million (TPM) và được chuyển thành log2 (TPM + 1). Đồ thị Violin, Kaplan-Meier plot, ROC curve và phân tích hồi quy tỷ lệ Cox được thực hiện để đánh giá giá trị tiên lượng của chỉ số đã thiết lập. Kết quả cho thấy, chỉ số CD24-CSF1R dự đoán chính xác bệnh nhân chuyển vào ICU với AUC là 0,8524. Bệnh nhân có chỉ số cao có số ngày không thở máy ít hơn. Chỉ số này có khả năng tiên lượng tốt đối với nguy cơ dùng máy thở. Tóm lại, chúng tôi đã chứng minh chỉ số CD24-CSF1R có thể dự đoán mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân COVID-19, từ đó giúp cải thiện hiệu quả phân tầng mức độ nặng của bệnh nhân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-24
Chuyên mục
Bài viết