VẮC – XIN COVID-19: BẢO HỘ SÁNG CHẾ VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

  • Nguyễn Phương Thảo
Từ khóa: Vắc – xin Covid-19, sáng chế, sở hữu trí tuệ, pháp luật

Tóm tắt

Vắc – xin Covid-19 đã được nghiên cứu phát triển và ứng dụng rộng rãi trên phạm vi thế giới. Đây là thành quả của quá trình lao động sáng tạo của các chủ thể trong lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm. Pháp luật sở hữu trí tuệ ghi nhận và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với vắc – xin Covid-19 dưới dạng sáng chế, cho phép chủ sở hữu được khai thác trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, để bảo vệ lợi ích cộng đồng mà đặc biệt là quyền tiếp cận dược phẩm, quy định pháp luật về bảo hộ vắc – xin Covid-19 có những đặc trưng riêng. Từ đó, người dân từ các quốc gia, nhất là những nước đang phát triển có cơ hội tốt hơn trong việc tiếp cận sản phẩm này. Bài viết phân tích khả năng bảo hộ vắc – xin Covid-19 theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ và những giới hạn bảo hộ nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-24
Chuyên mục
Bài viết