Thực trạng bệnh quanh răng và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi thành phố Hu

DOI: 10.53522/ytcc.vi57.T211007

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: Bệnh quanh răng, yếu tố liên quan, người cao tuổi.

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh quanh răng là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng kể ở hầu hết các quốc gia. Vấn đề khảo sát thực trạng bệnh quanh răng và yếu tố liên quan ở người cao tuổi là vấn đề rất cần thiết, qua đó, có thể có các biện pháp can thiệp phù hợp. Mục tiêu của đề tài là: Khảo sát thực trạng bệnh quanh răng và yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố Huế.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo công thức tính tỉ lệ, chọn được 316 người cao tuổi ở 4 phường của thành phố Huế. Khám lâm sàng, đánh giá các chỉ số quanh răng, chỉ số nha chu cộng đồng (CPI) và phỏng vấn với bộ câu hỏi về bệnh quanh răng và các yếu tố liên quan theo mẫu điều tra sức khỏe răng miệng cộng đồng của Tổ chức Y tế thế giới.

Kết quả: tỉ lệ bệnh quanh răng ở người cao tuổi là 82,9%. Có đến 262 (82,9%) người cao tuổi cần điều trị, trong đó 7 người cần điều trị kết hợp chuyên khoa (CPITN 1 – CPITN 3). Phân tích đa biến cho thấy, có mối liên quan có ý nghĩa giữa tình trạng bệnh nha chủ với các yếu tố: học vấn, hiểu bệnh quanh răng nguy hại, có mảng bám và chỉ số cao răng không tốt (p < 0,05).

Kết luận: Tỉ lệ bệnh quanh răng vẫn rất cao, do đó, cần thiết có chương trình dự phòng và điều trị bệnh quanh răng cho người cao tuổi ở Thành phố Huế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU