Kiến thức, thái độ về thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

DOI: 10.53522/ytcc.vi57.T220211

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thuốc lá điện tử, thanh thiếu niên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu kiến thức thái độ về thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15-24 tuổi năm 2020 về thuốc lá điện tử.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, kết hợp định tính, áp dụng phương pháp KISH để chọn 1.211 thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại hộ gia đình thuộc địa bàn một quận nội thành và một huyện ngoại thành tại mỗi thành phố. Sáu cuộc phỏng vấn sâu, bốn cuộc phỏng vấn nhóm và hai thảo luận nhóm được thực hiện. Số liệu được nhập và làm sạch bằng phần mềm EpiData 3.1, phân tích bằng phần mềm STATA 16.0, được mô tả bằng giá trị trung bình, tần số và tỉ lệ. Số liệu định tính được gỡ băng, phân tích theo chủ đề.

Kết quả: Điểm trung bình về kiến thức của thanh thiếu niên là 5,88 điểm so với tổng điểm tối đa là 14 (SD: 3,44).Có 15,8% thanh thiếu niên nhận định rằng TLĐT nguy hại hơn TLTT. Điểm trung bình về thái độ của đối tượng nghiên cứu là 4,43 so với điểm tối đa là 8 điểm (SD: 2,44). Hơn 2/3 số ĐTNC (68,1%) cho rằng việc hút TLĐT là một vấn đề YTCC đáng quan tâm và gần một nửa (49,5%) cho rằng TLĐT nên bị cấm sử dụng ở Việt Nam.

Kết luận: Kiến thức và thái độ của thanh thiếu niên 15-24 tuổi về thuốc lá điện tử còn hạn chế. Thông tin về TLĐT cần được đưa vào trường học, ít nhất là từ bậc học trung học cơ sở để học sinh có thể hiểu rõ hơn tác hại của TLĐT, nhằm giảm nguy cơ hút TLĐT ở lứa tuổi từ bậc trung học phổ thông trở lên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU