Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ Khmer 18-49 tuổi có chống và một số yếu tố liên quan tại thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Lê Thị Hồng Yến, Bùi Thị Tú Quyên

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: Biện pháp tránh thai, phụ nữ Khmer, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện với hai mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ Khmer từ 18-49 tuổi có chồng tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; và (2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ Khmer từ 18-49 tuổi có chồng.

Phương pháp: Với thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thông tin được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp 370 phụ nữ Khmer từ 18-49 tuổi có chồng sử dụng phiếu phỏng vấn có cấu trúc trong thời gian từ tháng 08/2020 đến tháng 06/2021. Các phân tích thống kê mô tả được sử dụng, tỷ số chênh và khoảng tin cậy 95% được dùng để phân tích yếu tố liên quan đến dùng biện pháp tránh thai (BPTT) ở phụ nữ.

Kết quả:  Tỷ lệ phụ nữ Khmer 18-49 tuổi có chồng sử dụng BPTT chiếm 62,2%, trong đó BPTT hiện đại là 91,7%, BPTT truyền thống là 8,3%. Viên uống tránh thai là phương pháp tránh thai được dùng nhiều nhất (68,7%). Những phụ nữ dân tộc Khmer có tuổi trên 35 tuổi, trình độ học vấn trung học cơ sở (THCS) trở lên, có nghề nghiệp làm rẫy/làm thuê mướn, nhóm phụ nữ không theo tôn giáo, quy mô gia đình mong muốn có từ 2 con trở xuống có xu hướng sử BPTT cao hơn và sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê p<0,05.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-27
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU