Quay trở lại chi tiết bài viết Đào tạo tiến sĩ kiến trúc trong giai đoạn mới tại Viện Kiến trúc Quốc gia Tải xuống tải PDF