Bàn về các biện pháp cần đẩy mạnh để thực hiện các chỉ tiêu trong Đề án Phát triển văn hóa đọc

  • Vũ Dương Thúy Ngà
Từ khóa: Phát triển văn hóa đọc; Đề án phát triển văn hóa đọc; kết quả thực hiện; giải pháp phát triển

Tóm tắt

Bài viết tổng kết những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc và hiện thực hóa các chỉ tiêu của Đề án.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI