Xây dựng từ điển dữ liệu liên kết mở dùng làm nền tảng cho chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam

  • Tạ Tuấn Anh
Từ khóa: Hạ tầng dữ liệu mở; dữ liệu liên kết; liên thông dữ liệu; chính phủ điện tử

Tóm tắt

Từ điển dữ liệu là tri thức dùng chung để phục vụ việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Mô hình dữ liệu liên kết mở hiện đang là xu hướng phát triển hiện đại dùng trong thiết kế và xây dựng các cơ sở dữ liệu có quy mô toàn cầu. Bài báo trình bày các nguyên tắc cơ bản và phương pháp phát triển một từ điển dữ liệu liên kết mở tạo ra sự liên thông về ngữ nghĩa cho một cơ sở hạ tầng dữ liệu mở được áp dụng vào quá trình chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam.    

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI