Yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên khoa thư viện - thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

  • Bùi Hà Phương
  • Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  • Nguyễn Thanh Toàn
  • Võ Thị Ca
  • Huỳnh Thị Lưu Kim Tuyến
  • Lê Thị Trúc Giang
Từ khóa: Định hướng; nghề nghiệp; sinh viên thông tin - thư viện

Tóm tắt

Bài viết trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về định hướng nghề nghiệp của sinh viên. Từ thông tin thu thập được bằng bảng hỏi, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng và một số vấn đề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Từ đó, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả định hướng nghề nghiệp đối với sinh viên ngành Thông tin - Thư viện

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI