Xây dựng ứng dụng di động để cung cấp dịch vụ thông tin số tại các thư viện đại học

  • Bùi Thị Thanh Diệu
Từ khóa: Ứng dụng di động; thông tin số; dịch vụ thông tin; thiết bị di động; thư viện đại học

Tóm tắt

Các ứng dụng di động trên các thiết bị công nghệ thông minh đang ngày càng được nhiều thư viện đại học nghiên cứu và phát triển để phục vụ nhu cầu tin của người dùng tốt hơn. Sự ra đời của ứng dụng di động đã mở ra những kênh giao tiếp điện tử hiện đại giữa người dùng tin và hệ thống thông tin có tại thư viện. Bài viết tập trung phân tích và tìm hiểu về các ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thông tin, xác định các bước chính và biện pháp cần thực hiện khi phát triển ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin cho các thiết bị di động tại các thư viện đại học. Đồng thời cũng đề xuất những kỹ năng và kiến thức cụ thể, cần thiết để phát triển và áp dụng các ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin trên các thiết bị di động ở thư viện đại học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI