Quay trở lại chi tiết bài viết Chuyển đổi số đối với tạp chí khoa học và công nghệ ở Việt Nam Tải xuống tải PDF