Ứng dụng Social Listening trong phân tích hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên

  • Đỗ Văn Hùng
  • Trần Bá Biên
Từ khóa: Social Listening; lắng nghe mạng xã hội; nghiên cứu dư luận xã hội; phân tích hành vi thông tin; hành vi sử dụng mạng xã hội.

Tóm tắt

    Social Listening đang nổi lên như một công cụ hiệu quả, khách quan và chính xác để nghiên cứu hành vi của người dùng trên mạng xã hội. Bài nghiên cứu này trình bày khái niệm và vai trò của social listening trong việc nghiên cứu dư luận xã hội nói chung và nghiên cứu hành vi tham gia mạng xã hội của sinh viên nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất các hướng nghiên cứu và ứng dụng social listening và nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên, qua đó góp phần hỗ trợ và định hướng sinh viên tham gia mạng xã hội một cách chủ động, an toàn và có trách nhiệm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI