Chữ ký số trong công tác lưu trữ tài liệu thư viện

  • Nguyễn Văn Hiệp
Từ khóa: Chữ ký số; lưu trữ tài liệu thư viện; chuyển đổi số.

Tóm tắt

    Tóm tắt: Bài viết trình bày các vấn đề chung về chữ ký số như cách tạo và kiểm tra chữ ký số, mức độ an toàn của chữ ký số, các nhà cung cấp chữ ký số tại Việt Nam hiện nay và cách ứng dụng chữ ký số trong lưu trữ tài liệu thư viện

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>