XÂY DỰNG CÔNG CỤ TÍNH TOÁN SƠ BỘ CHIỀU RỘNG VÙNG QUẨN GIÓ SAU CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

  • Phan Tiến Vinh
Từ khóa: Từ khóa: Kiến trúc bền vững, thông gió tự nhiên, vùng quẩn gió, Autodesk CFD, công cụ tính toán

Tóm tắt

Tóm tắt: Trong các giai đoạn thiết kế, dữ liệu về trường gió xung quanh công trình kiến trúc là những cơ sở quan trọng để người thiết kế đề xuất các giải pháp thiết kế quy hoạch và thiết kế kiến trúc. Một trong những dữ liệu đó là kích thước vùng quẩn gió sau công trình kiến trúc. Bài báo nghiên cứu, thực hiện các mô phỏng trên AutoDesk CFD để xác định bộ dữ liệu kích thước vùng quẩn gió của 43 trường hợp công trình có mặt bằng hình chữ nhật điển hình (về kích thước và hướng gió thổi đến công trình). Từ bộ dữ liệu nêu trên, bài báo xây dựng một công cụ tính toán sơ bộ kích thước vùng quẩn gió bằng Microsoft Excel. Với công cụ này, người thiết kế có thể nhanh chóng xác định sơ bộ kích thước vùng quẩn gió sau công trình kiến trúc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-04
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG