Đánh giá hiệu quả của muối nitrate lên khả năng chống chịu mặn trên lúa OM7347

  • Lữ Thị Như Ý, Phạm Phước Nhẫn
Từ khóa: Calci, mặn, nitrate, OM7347, sinh trưởng

Tóm tắt

Mặn là một trong những nguyên nhân quan trọng tác động lên nhiều quá trình sinh lý, sinh hóa khác nhau trong cây làm giảm năng suất. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm ra hợp chất thích hợp trong các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, KNO3 ở cùng nồng độ 200 mg/L gia tăng khả năng chống chịu của lúa OM7347 trong môi trường mặn NaCl 3 g/L. Kết quả cho thấy xử lý mặn 3 g/L làm giảm sinh trưởng của OM7347 một cách rõ rệt ở giai đoạn 8 ngày tuổi. Bổ sung Ca(NO3)2 tăng cường khả năng chống chịu mặn một cách tích cực thể hiện qua việc duy trì sinh khối, sự phát triển của thân và rễ một cách bình nhưng không gây ra sự biến động lớn về giá trị pH và EC của dung dịch trồng lúa ở thời điểm 8 ngày sau khi trồng. Bổ sung Ca(NO3)2 làm gia tăng chiều cao cây, chiều dài rễ, khối lượng tươi, hàm lượng đường nhưng không làm gia tăng sự tích lũy proline. Có sự tương quan chặt chẽ giữa hàm lượng đường hòa tan tổng số trong hạt và rễ cho thấy các muối bổ sung còn có tác dụng chuyển đổi tinh bột trong nội nhũ thành đường đóng góp cho sự thích nghi với điều kiện bất lợi. Mg(NO3)2 và KNO3 chưa cho hiệu quả tốt lên tăng cường chống chịu mặn của giống lúa này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-03