Giải pháp phòng ngừa và duy trì hoạt động cảng biển trong đại dịch Covid-19

  • Đinh Thu Phương, Võ Thị Hồng Minh
Từ khóa: Cảng biển, Covid-19, đại dịch, phòng chống, số hóa

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến tất cả các hoạt động, các nhóm ngành trên toàn thế giới. Trong nỗ lực vửa phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh và đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, các cảng biển Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các doanh nghiệp cảng biển cần xây dựng nhiều giải pháp phòng dịch hơn nữa. Bài viết cung cấp một số thông tin về tác động của đại dịch
đến cảng biển nói riêng, các giải pháp đã và đang được áp dụng tại các cảng biển trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó, bài viết chỉ ra định hướng hoạt động của các cảng biển trong tương lai nhằm tránh những rủi ro do đại dịch Covid-19 gây ra

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-03