Quay trở lại chi tiết bài viết Sinh hoạt giải trí hậu kỳ Joseon qua tranh phong tục của Kim Hong Do (1745 ~ 1806?) Tải xuống tải PDF