Quy trình xây dựng bài giảng theo kiểu dạy học giải quyết vấn đề ở một số nội dung phần vật lí hạt nhân

  • Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Đức Hiến
Từ khóa: Năng lực giải quyết vấn đề, dạy học giải quyết vấn đề, vật lí hạt nhân, bài giảng

Tóm tắt

Tiếp cận với xu hướng chung của thế giới, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực (NL) ở mọi cấp học nhằm hỗ trợ và phát triển cho người học hệ thống NL cần thiết để có thể tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong thời kì hội nhập. Trong đó, giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một trong những NL chung cần bồi dưỡng cho sinh viên (SV), nhất là các vấn đề (VĐ) gắn với ngành học. Để SV sau khi tốt nghiệp có thể thích ứng nhanh với các VĐ thực tiễn, phức tạp thì họ cần được thực hành để giải quyết những VĐ tương tự ngay từ khi học đại học. Bài báo đưa ra tiến trình khoa học xây dựng kiến thức theo kiểu dạy học GQVĐ ở một số nội dung phần vật lí hạt nhân nhằm phát triển NL GQVĐ của SV như một ví dụ minh họa. Kết quả của bài báo giúp cho các giảng viên (GV) tham khảo trong giảng dạy Vật lí đại cương và các học phần khác nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành học

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-03