Một số giải pháp cho ngành du lịch và khách sạn Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

  • Lê Minh Đức
Từ khóa: Du lịch; tương tác khách du lịch – nhân viên; cách mạng công nghiệp 4.0; hệ sinh thái du lịch thông minh bền vững; Việt Nam

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có vai trò rất quan trọng trong ngành du lịch và khách sạn. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để có được cơ sở lý luận cho đề tài. Bài viết trình bày bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các ưu điểm và các bất lợi của công nghiệp 4.0 đến sự tương tác của khách hàng và nhân viên trong ngành du lịch và khách sạn. Từ đó, bài viết gợi ý một số hàm ý cho ngành du lịch và khách sạn Việt Nam trong thời gian tới.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-31
Chuyên mục
Bài viết