Nâng cao sự hài lòng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về chất lượng dịch vụ đại lý hải quan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  • Phạm Ngọc Khanh, Phạm Thị Khánh Hòa, Hồ Lan Ngọc, Nguyễn Thị Anh Thảo, Nguyễn Khắc Bình, Tô Minh Nhựt
Từ khóa: Sự hài lòng khách hàng, chất lượng dịch vụ, đại lý hải quan

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về chất lượng dịch vụ đại lý hải quan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tác giả tiến hành phân tích dữ liệu dựa vào 170 mẫu. Tác giả đánh giá độ tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá, từ đó xác định mức độ tác động của các nhân tố. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về chất lượng dịch vụ đại lý hải quan tại tỉnh BRVT: (i) sự tin cậy; (ii) sự đáp ứng; (iii) phương tiện hữu hình; (iv) năng lực phục vụ; (v) sự cảm thông. Dựa trên kết quả phân tích, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị giúp các Đại lý Hải quan tại tỉnh BRVT nâng cao chất lượng dịch vụ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-31
Chuyên mục
Bài viết