Phát triển chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hồ Lan Ngọc, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Phương Anh, Mai Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Khắc Bình
Từ khóa: Thanh toán quốc tế, chất lượng dịch vụ, dịch vụ khách hàng, dễ dàng sử dụng

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua khảo sát 500 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại các NHTM có chi nhánh trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng đó là nghiên cứu định lượng sử dụng số liệu sơ cấp được xử lý thông qua phần mềm thống kê SPSS 22.0, đồng thời kết quả nghiên cứu được kết luận thông qua mô hình hồi quy đa biến theo phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS. Nhóm tác giả đã vận dụng lý thuyết về mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ của Cronin và Taylor (1992) - Mô hình SERVPERF, từ đó tập trung phân tích các yếu tố có tác động đến chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế đó là: Dễ dàng sử dụng; dịch vụ khách hàng; đảm bảo an toàn; hiệu quả chi phí; khả năng đáp ứng. Đồng thời, các yếu tố này có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-31
Chuyên mục
Bài viết