Hiệu quả sử dụng giống bông kháng sâu xanh đục quả và rầy xanh chích hút ở 3 vùng trồng bông chính

  • Đặng Minh Tâm
  • Nguyễn Văn Sơn

Abstract

Trong sản xuất bông hiện nay ở Việt Nam, sâu xanh đục quả
(Herlicoverpa armigera) và rầy xanh chích hút (Amrasca devastans) là hai loại sâu hại chính có mặt ở hầu hết các vùng trồng bông, việc phòng trừ hai đối tượng này trong sản xuất đang gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật và sử dụng giống kháng thì sử dụng giống kháng là có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nguồn giống bông kháng hai đối tượng trên chưa được sử dụng triệt để; đặc biệt, nguồn gen
cũng như hướng chọn tạo giống kết hợp cả hai tính kháng này trong một loại hình giống chưa có nhiều thành công đáng kể.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI