EVN Hanoi: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh

  • Thái Linh

Abstract

Để làm tốt công tác đảm bảo điện phục vụ phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân ngày một chất lượng hơn, nhiệm vụ hàng đầu của EVN HANOI là đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường các giải pháp về quản lý nghiệp vụ, nâng cao
tính chuyên nghiệp của CBCNV, Tổng công ty đã chú trọng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 trong công tác quản lý kỹ thuật.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI