Tác động của đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học đến nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

  • NGUYỄN PHI VŨ
  • NGUYỄN THỊ HẢO

Tóm tắt

    Xã hội ngày càng yêu cầu cao đối với chất lượng nguồn nhân lực tốt nghiệp từ các trường đại học Việt Nam. Trước bối cảnh đó, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ĐHKHXH&NV) đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu định lượng về tác động của hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đến nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên; trên cơ sở đó sẽ đưa ra những kiến nghị cần thiết nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy tại ĐHKHXH&NV. Kết quả nghiên cứu chỉ ra giảng viên có sự thay đổi tích cực trong nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy dưới tác động của hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh Trường quan tâm đến chất lượng đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-07-26
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN